Verbis Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt yaptırması gerekmektedir.

Mevcut şirketler aşağıdaki kriterlere göre, farklı tarihlerde bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

İkinci Grup Veri Sorumluları İçin Kalan Süre

Verbise Kimler Kayıt Olmak Zorunda?

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt için verilen süre Kayıt için son tarih
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 24 ay 31.12.2021
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları için  01.10.2018 24 ay 31.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2019 24 ay 31.12.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 24ay 31.12.2021

Ancak yukarıdaki kriterleri sağlasalar dahi aşağıdaki listedeki veri sorumlularının VERBİS kaydı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Verbise Kimlerin Kayıt Zorunluluğu Yok?

Veri Sorumluları Kurul Kararı Tarihi Sayısı Resmi Gazetede Yayım Tarihi
Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
5253 sayılı Demekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri 28.06.2018 2018/68 18.08.2018
Arabulucular 05.07.2018 2018/75 18.08.2018
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar 19.07.2018 2018/87 18.08.2018

Verbis Kaydı Zor mudur?

VERBİS kaydı yapılması zor bir uygulama değildir. Önemli olan veri sorumlusu organizasyonunu doğru yansıtan Kişisel Veri envanterinin çıkarılmasıdır. Enventer çıkarmak için veri sorumlusunu iyi tanımak ve tanımlamak, kişisel verilerin varlığını ve durumunu iyi tespit etmek gerekir. Kişisel Veri envanterini oluşturmak için konu hakkında uzman bir ekipten destek almak faydalıdır.

Verbis Danışmanlık Hizmetlerimiz

Veri Envanteri hazırlamak başta hukuki ve ayrıca teknik bilgi gerektirmektedir. İlaveten, VERBİS kaydı sırasında Kurum veriler ile ilgili bazı taahhütler de istemektedir. Bu nedenle oluşturulacak kaydın gerçeği yansıtmaması, hatalı ya da eksik olması cezai sonuçlar doğurabilecektir. VERBİS üzerinde yapılan tüm işlemler (yükleme, değişiklik ve sonuç olarak) veri sorumlusunun sorumluluğundadır.

Kayıt öncesinde veri sorumlusu olan organizasyon öncelikle kişisel veri envanterini hazırlamış olmalıdır.

Hazırlanan veri envanterinde kategorilerin, bu kategoriler altında işlenen verilerin (kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri) veri işleme amaçlarının, veri aktarımının kimlere yapıldığının (yurt içi ve yurt dışı), saklama süresinin, veri konusu kişi grubu yan, verilerin kimlerden elde edildiğinin, tedbirlerin(idari ve teknik) belirlenmesi son derece önemlidir.

Zira VERBİS yüklemesi bu bilgiler üzerinden gerçekleşecektir.

Verbis Danışmanlığı