KVKK ASİSTAN

(BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR VE KAVRAMLAR

1. GİRİŞ

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA LİŞKİN HUSUSLAR

4. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME KATEGORİ BAZINDA AMAÇLARI

5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ SAKLAMA SÜRELERİ VE SAKLAMA ORTAMI

6. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI

7. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILAN KİŞİSEL VERİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

8. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE KANUNA UYGUN İŞLEME

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ

KISALTMALAR VE KAVRAMLAR

KVKK/Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
GDPR EU (Avrupa Birliği) General Data Protection Regulation
Anayasa 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Veri İşleyen Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu dışında ve veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi KVKK ASİSTAN(BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş) Veri Sorumlusunun Kişi/İlgili Kişileri; çalışanları, müvekkilleri, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, potansiyel müvekkilleri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. İşbu Politika nezdinde KVKK ASİSTAN(BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş) bundan sonra Veri Sorumlusu olarak anılacaktır.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Saklama/Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
KVK Kurulu / Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Politika Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
Aydınlatma Yükümlülüğü Veri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesinde ilgili kişilere; Veri Sorumlusu’nun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK 11. maddesinde sayılan ilgili kişinin hakları konusunda bilgi vermesi.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından oluşturulan, veri sorumlularının kayıt oldukları, veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri veri kayıt sistemidir.

1. GİRİŞ

•Amaç

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması konusunda sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem veriyoruz.

Bu politikanın amacı KVKK ASİSTAN(BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş) tarafından kişisel verilerin, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.

Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

•Kapsam

Bu politika; KVKK ASİSTAN(BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş) ın avukatlık ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında işlediği tüm gerçek kişi kişisel verilerinin korunmasına yönelik olarak uygulanmaktadır.

Politika Kapsamında Verileri İşlenen Kişi Grupları
Stajyer
Çalışan
Çalışan Adayı
Çalışan Yakını
Etkinlik Katılımcısı
Diğer 3. Kişiler
Hissedar/Ortak
Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Tedarikçi
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi
Ziyaretçi

İşbu Politika’nın uygulama kapsamının tamamı, yukarıda belirtilen ilgili kişi grubu kategorilerinde yer alan kişisel veri sahiplerinin tümünü kapsayacağı gibi bir kısım hükümleri yalnızca belirli ilgili kişi gruplarına yönelik olabilecektir.

•Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

İşbu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda ulusal mevzuatta yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler ve veri güvenliği ilkeleri öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Veri Sorumlusu KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Tedbirler
Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır
Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır
Anahtar yönetimi uygulanmaktadır
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır
Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır
Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır
Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır
Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır
Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir
Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir
Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır
Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir
Şifreleme yapılmaktadır
Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır
Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır

Alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

İdari Tedbirler
Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur
Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır
Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur
Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır
Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır
İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir
Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır
Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır
Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır
Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir
Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır
Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır
Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır

•Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kişisel verilerin korunması planlamasını oluşturan kanuni düzenlemelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tedbir denetiminin sonuçları, Veri Sorumlusu’nun konu ile ilgili birimine raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

•Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Veri Sorumlusu’nun işlediği kişisel verileri, yetkisiz erişime, yasa dışı işlenmesine, ifşasına, kaybına, değiştirilmesine karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu verilerin yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi, kullanılması halinde, durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlanmaktadır.

•Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile birtakım hassas kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Veri Sorumlusu tarafından, hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Veri Sorumlusu bünyesinde bu hususta gerekli denetimler sağlanmakta ve konuya ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası oluşturulmaktadır.

•Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Veri Sorumlusu tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

•Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

•Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

•Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıkların Artırılması

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için işyerinde gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Veri Sorumlusu olarak tarafımızca, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak gerçekleştirilen eğitimler güncellenmekte ve yenilenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Bu verileri, ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken 6698 sayılı Kanun, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliği ile Kurum internet sayfasında yayınlanmış olan Kurul kararları ve Kurumca hazırlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberine göre hareket etmektedir.

Veri Sorumlusu, kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmesi durumunda KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

•Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

•Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları

Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

•Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Bilişim hizmeti sunan firma uygulamalarının günümüzde yaygın olarak kullanılması sonucu anlık ileti ya da online iletişim kanalları üzerinden iletişimin kurulması yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar üzerinden olmaktadır. Bu nedenle bu platformlar aracılığı ile verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olabilecektir.

4. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN IKATEGORİ BAZINDA İŞLENME AMAÇLARI

Veri Sorumlusu nezdinde, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak aşağıda belirtilen tablolar kapsamında kişisel veriler işlenmektedir.

•Veri Sorumlusu Bünyesinde İşlenen Kişisel Verileri Kategorizasyonu

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi aşağıdaki kategoride işlemektedir:

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler)
İşlem Güvenliği Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Veri Sorumlusu’nun teknik, idari, hukuki güvenliğine ilişkin işlenen IP Adres bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel veriler)
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler)
Mesleki Deneyim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi veriler.)
Risk Yönetimi Bilgileri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi veriler.)
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler)
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler.)
Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; (fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler)
Sağlık Bilgileri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Veri Sorumlusu’nun ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri)
Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri)
Müşteri İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler.)
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Veri Sorumlusu’nun ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileri)
Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen (Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri, Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri) gibi verileri.

•Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

İşleme Amaçları
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/td>
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ SAKLAMA SÜRELERİ VE SAKLAMA ORTAMI

Veri Sorumlusu’nun işlediği kişisel verileri saklama süreleri aşağıda belirtilmiştir:

Veri Kategorisi Saklama Süresi
Kimlik
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
 • Mülkiyetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
İşlem Güvenliği
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
İletişim
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Mesleki Deneyim
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Risk Yönetimi
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Finans
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Hukuki İşlem
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Sağlık Bilgileri
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Özlük
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Müşteri İşlem
 • İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi
 • Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
 • İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Bu kapsamda kişisel veriler Kanunlar çerçevesinde öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan asgari saklama süreleri kadar saklanmaktadır:

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Veri Sorumlusu’nun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Veri Sorumlusu’nun uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Veri Sorumlusu’na ait Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Veri Sorumlusu’nun belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Veri Sorumlusu’na yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

•Kişisel Verileri Saklama Ortamları

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veriler aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Saklama Ortamları
İşletme Sunucusu
Bilgisayar
Kilitli Arşiv Dolabı
Server
E-posta Sunucusu
Yazılım Programı
Bulut Depolama/Yedekleme
Flash Bellek

6. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi ve Açıklaması Veri Sahibinin İşlenen Kişisel Verileri Kategorisi
Stajyer

(Veri Sorumlusu ile arasında stajyerlik ilişkisi olan gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İşlem Güvenliği
 • Risk Yönetimi
 • Hukuki İşlem
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Sağlık Bilgileri
 • Mesleki Deneyim
 • İletişim
 • Özlük
 • Finans
 • Müşteri İşlem
Çalışan

(Veri Sorumlusu ile arasında iş sözleşmesi olan gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İşlem Güvenliği
 • Hukuki İşlem
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Sağlık Bilgileri
 • İletişim
 • Finans
 • Özlük
 • Mesleki Deneyim
 • Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
Çalışan Adayı

(Veri Sorumlusu’na herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Veri Sorumlusu incelemesine açmış olan gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İletişim
 • Sağlık Bilgileri
 • Özlük
 • Mesleki Deneyim
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Hukuki İşlem
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
Diğer 3.Kişiler

(Diğer kişi grupları)

 • Kimlik
 • İletişim
 • Mesleki Deneyim
 • Hukuki İşlem
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Müşteri İşlem
 • Finans
 • Özlük
Habere konu kişi

(Hakkında haber yapılan kişi)

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Kimlik
 • Mesleki Deneyim
 • Özlük
 • İletişim
Hissedar/Ortak

(Veri Sorumlusu’nun hissedarı gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İletişim
 • Finans
 • Mesleki Deneyim
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Hukuki İşlem
Etkinlik Katılımcısı

(Diğer kişi grupları)

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Kimlik
 • İletişim
 • Finans
 • Müşteri İşlem
 • Mesleki Deneyim
 • Özlük
Ürün veya Hizmet Alan Kişi

(Veri Sorumlusu ile arasında ürün veya hizmet alarak müşteri ilişkisi olan gerçek kişiler)

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Kimlik
 • Mesleki Deneyim
 • İletişim
 • Finans
 • Hukuki İşlem
 • Müşteri İşlem
 • Özlük
 • Risk Yönetimi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

(Veri Sorumlusu ile arasında ürün veya hizmet alma sözleşme kurma ihtimali olan gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İletişim
 • Müşteri İşlem
 • Finans
 • Hukuki İşlem
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Tedarikçi Çalışanı

(Veri Sorumlusu’ na tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan Veri Sorumlusu ile aralarında iş sözleşmesi bulunan gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İletişim
 • Mesleki Deneyim
 • Müşteri İşlem
 • Pazarlama
 • Risk Yönetimi
 • Hukuki İşlem
Tedarikçi Yetkilisi

(Veri Sorumlusu’na tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan Veri Sorumlusunu temsile yetkili gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İletişim
 • Mesleki Deneyim
 • Risk Yönetimi
 • Finans
 • Müşteri İşlem
 • Hukuki İşlem
İnternet Sitesi Ziyaretçi

(Veri Sorumlusu’nun sahip olduğu internet sitelerimini ziyaret eden gerçek kişiler)

 • Kimlik
 • İletişim
 • İşlem Güvenliği
 • Çerez Kayıtları

7. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILAN KİŞİSEL VERİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan veri kategorisi bazındaki aktarma sebepleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı alıcı gruplarına aktarabilir:

Veri Kategorisi Aktarım Sebebi Alıcı Grubu
Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı
Kimlik
İdare Talebi
Yasal Yükümlülük
Bilgilendirme
Mahkeme Emri
Danışmanlık
Denetim İşlemleri
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
Operasyonel İşlemler
İletişimin Kurulması
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Müvekkil
Tedarikçiler
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Tedarikçiler
İşlem Güvenliği
İdare Talebi
Yasal Yükümlülük
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Risk Yönetimi
İdare Talebi
Yasal Yükümlülük
Bilgilendirme
Operasyonel İşlemler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
İletişim
Bilgilendirme
Yasal Yükümlülük
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Denetim İşlemleri
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
İletişimin Kurulması
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Müvekkil
Tedarikçiler
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Tedarikçiler
Finans
Bilgilendirme
Yasal Yükümlülük
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Denetim İşlemleri
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Mesleki Deneyim
Bilgilendirme
Yasal Yükümlülük
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Danışmanlık
Denetim İşlemleri
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Müvekkil
Sağlık Bilgileri
İdare Talebi
Yasal Yükümlülük
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Mahkeme Emri
Danışmanlık
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Tedarikçiler
Özlük
Danışmanlık
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Yasal Yükümlülük
Bilgilendirme
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hukuki İşlem
Bilgilendirme
Yasal Yükümlülük
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Danışmanlık
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Müşteri İşlem
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Yasal Yükümlülük
Denetim İşlemleri
Bilgilendirme
Operasyonel İşlemler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İdare Talebi
Yasal Yükümlülük
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Mahkeme Emri
Danışmanlık
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
İdare Talebi
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Yasal Yükümlülük
Mahkeme Emri
Danışmanlık
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi
İdare Talebi
Mahkeme Emri
Yasal Yükümlülük
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yukarıda belirtilen aktarımda bulunulan alıcı gruplarının tanım ve kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusundan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı tüm bakanlıklar, adli, idari kurum ve kuruluşlar ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yerel Mahkemeler ve diğer T.C. Mahkemeleri, TBMM daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesi, diğer idari ve mali kaza kurumları, İçişleri Bakanlığına bağlı Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Müdürlükleri, İlgili ülke Konsoloslukları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Maliye Bakanlığı’nın tüm merkez ve taşra teşkilat ve birimleri, Gümrük Müdürlükleri ve Başmüdürlükler, SGK, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Tüm Kamu Bankaları ve velhasıl diğer her türlü yetkili kamu kurum ve kuruluşları)
Tedarikçiler Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini yürütürken Veri Sorumlusu’nun emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Veri Sorumlusu’na hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusundan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri veya gerçek kişiler

8. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE KANUNA UYGUN İŞLEME

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

Kanunda öngörülen haller dışında kişisel veri işlenmesinin gerekeceği durumlarda kişisel veri sahiplerinin açık rızaları alınmaktadır.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Veri Sorumlusu, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

•Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

•Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

•Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Veri Sorumlusu’na ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

Cumhuriyet Bulvarı No:127/8 Konak İzmir adresinden temin edebileceğiniz formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Veri Sorumlusu’nun Cumhuriyet Bulvarı No:127/8 Konak İzmir adresine iletilebilirsiniz.

•Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sorumlusu’nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

•Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, talebini Veri Sorumlusu’na iletmesi durumunda Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

•Veri Sorumlusu’nun Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Veri Sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Veri Sorumlusu, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ

Veri Sorumlusu, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikalar da oluşturabileceği gibi çalışanlar başta olmak üzere belli kişi gruplarına yönelik olarak ayrıca başka politikalar da oluşturmaktadır.

Veri Sorumlusu’nun iç kullanıma yönelik alt politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilendirilmesi ve yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

KVKK Politikamızı incelediğiniz teşekkür ederiz.

KVKK ASİSTAN(BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş)