6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kişisel Veri Envanteri, “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter,” olarak tanımlanmaktadır.

Bir organizasyonun veri yönetimi konusundaki çalışmalardaki en önemli ihtiyacı ve hatta başlangıç noktası, sahip olduğu verilerin türü, giriş kanalları/yolları, miktarı, yeri, paylaşımı, ömrü ile ilgili bilgilere hakim olmaktır.

Envanter hazırlama zorunlu olup bununla amaçlanan ‘veri sorumlularının faaliyetleri ve ilgili iş süreçlerinde Kanuna uyumluluk için alt yapı hazırlanması, diğer bir deyişle Kanuna aykırı kişisel veri işlemenin söz konusu olup olmadığının kolayca tespitinin sağlanmasıdır’. İyi hazırlanmış ve organizasyonel yapıyı yansıtan bir kişisel veri envanteri sayesinde, kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanuna uyumu ile ilgili veri sorumlusu da kendini otokontrol olanağına kavuşmaktadır.

KVKK ASİSTAN, “VERBİS ve Kişisel Veri Envanteri hazırlama eğitimi” ile, uzman ekibimiz ve kolaylaştırıcı çözüm öneri ve ürünlerimiz ile zenginleşmiş olarak sizleri aydınlatmaya hazırdır.

Ancak eklemek gerekir ki, KVKK Uyumu sadece Veri envanteri ve VERBİS kaydından ibaret değildir. Bu nedenle, sektörünüze göre veya sektör eğitimi bulamamanız halinde genel KVKK Uygulayıcı Eğitimlerimizi almanızı önemle tavsiye ederiz.