KVKK’da Yer Alan İdari Para Cezalarının 2023 Yılında Uygulanacak Olan Tutarları, Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 213 sayılı VUK mükerrer 298. Maddesinin b fıkrasına göre belirlenen; 2022 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı 24 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre; yeniden değerleme oranı %122,93 (yüzyirmiiki virgül doksanüç) olarak belirlenmiştir.

2022 Yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında hesapladığımız, 6698 sayılı KVKK’nın ihlali durumunda veri sorumlularına verilecek olan idari para cezaları 2023 yılında aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır:

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde; 29.857,01 ₺ - 597.198,26 ₺
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 89.579,96 ₺ - 5.972.040,56 ₺
Kurul Kararlarının yerine getirilmemesi halinde 149.300,68 ₺ - 5.972.040,56 ₺
VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 119.436,98 ₺ - 5.972.040,56 ₺

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da yer alan İdari Para Cezalarının Düzenlendiği “Kabahatler” başlığını taşıyan 18. Maddesi şu şekildedir:

Kabahatler

MADDE 18- (1) Bu Kanunun;

a) 10’uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından (2022 yılı için 13.393 TL) 100.000 Türk lirasına kadar (2022 yılı için 267.886 TL),

b) 12’nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından (2022 yılı için 40.183 TL) 1.000.000 Türk lirasına kadar (2022 yılı için 2.678,866 TL),

c) 15’inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından (2022 yılı için 66.972 TL) 1.000.000 Türk lirasına kadar (2022 yılı için 2.678,866 TL),

ç) 16’ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından (2022 yılı için 53.576 TL) 1.000.000 Türk lirasına kadar (2022 yılı için 2.678,866 TL),

idari para cezası verilir.

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.”